Česky English Deutsch Slovenský Magyar
Home   O společnosti   Dodavatelé   Certifikace   Média   Reference   Zaměstnání   Kontakty

IMS

Politika kvality, životního prostředí a bezpečnosti práce společnosti IBG Praha s.r.o.

Podnikatelské zaměření a odborná působnost
Společnost IBG Praha s.r.o. (dále jen IBG) byla založena v roce 2002 s vizí vytvořit v ČR specialistu na bateriové systémy a současně i výhradního zástupce koncernu Exide Technologies. Svojí činností navázala na zkušenosti a know-how firmy Aleš Zázvorka, která v oboru průmyslových akumulátorů působí již od roku 1994.

IBG působí nejen v České republice, ale také prostřednictvím svých dceřinných společností i na Slovensku a v Maďarsku.

IBG zabezpečuje požadavky zákazníků používajících bateriové systémy pro průmyslové aplikace, tj. pro oblasti trakčních a staničních stacionárních zdrojů.

IBG je významnou společností na českém trhu a ovládá více než 60% daného segmentu trhu, především v trakční oblasti.

IBG nenabízí jen prodej a servis bateriových systémů a zdrojů nepřerušovaného napájení, nýbrž zajišťuje i komplexní plnění požadavků a potřeb klientů v uživatelském pojetí, tj. "chci a dostanu vše - od "A" až do "Z" s příslušným servisem". V podnikatelské praxi IBG to znamená, že společnost svým zákazníkům poskytuje: poradenství, projektování napájecích zařízení, kompletní dodávky vyráběných zařízení "na míru", školení obsluh, provádění plánovaných i operativních servisů (dle různých modelů zařízení), revize zařízení a v závěru životního cyklu zařízení jejich odbornou likvidaci v souladu s platnou environmentální legislativou.

Další rozvoj IBG je zaměřen především na rozšiřování počtu odborných poradců a servisních techniků a na zefektivňování hlavních a podpůrných procesů IBG, tj. výrobu, logistiku, prodej, servis a činnosti s nimi spojené – především na interní komunikaci ve společnosti a na externí komunikace se zákazníky a dalšími zainteresovanými stranami.

Závazek vrcholového vedení společnosti
Vrcholové vedení IBG se zavázalo vytvářet potřebné organizační podmínky pro zlepšování efektivity řízení prostřednictvím trvalého zlepšování aplikovaných systémů - managementu kvality, environmentálního managementu a managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dále jen BOZP.

Pro splnění svých závazků vrcholové vedení IBG:
• zlepšuje procesy výroby, logistiky, obchodu a servisu a zajišťuje dostupné zdroje – finanční, personální, materiálně-technické,
• zjišťuje spokojenost zákazníků na produkty a technické služby a vybírá a hodnotí dodavatele výrobků a služeb pro zlepšování kvality vyráběných zařízení a prováděného   servisu,
• uplatňuje požadavky právních předpisů a jiných požadavků v oblastech řízení kvality, životního prostředí, BOZP,
• zlepšuje environmentální profil společnosti, uplatňuje prevenci znečištění, využívá informace o významných environmentálních aspektech a dopadech na výrobu a servis,
• průběžně identifikuje nebezpečí a hodnotí rizika BOZP při výrobě a provádění servisu a uplatňuje opatření k jejich řízení, vydává opatření k prevenci úrazů a poškození   zdraví a zlepšuje výkonnost BOZP,
• zlepšuje interní i externí komunikaci se zainteresovanými stranami, především se správními orgány k problematice ochrany životního prostředí a BOZP,
• upevňuje povědomí zaměstnanců o významnosti plnění všech povinností v oblastech kvality výroby a servisu, ochrany životního prostředí a BOZP.


Aleš Zázvorka, ředitel společnosti